• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
برگزاری نشست مطالعات استراتژیک افغانستان در مشهد نشست پژوهشگران انستیتوی مطالعات استراتژیک افغانستان و موسسه مطالعاتی آسیای مرکزی و افغانستان با حضور پژوهشگران ایرانی و افغانستانی در مشهد برگزار شد. در این نشست قرارداد همکاری میان این دو موسسه مطالعاتی به امضا رسید. عکس: فرامرز بینا ۶ اسفند ۱۳۹۸