• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
کرونا| هرات در قرنطینه به‌دنبال شیوع ویروس کرونا در افغانستان، مقامات دولت افغانستان از قرنطینه دو شهر کابل و هرات به‌مدت 3 هفته خبر داد. عکس: شهرام نظری ۹ فروردین ۱۳۹۹