• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
بازسازی انبارهای تاریخی هرات انبارهای تاریخی هرات در حال بازسازی بوده و قرار است به زودی و طی یک سال آینده آماده خدمت رسانی به گردشگران باشد. عکس: فارس ۲۶ آبان ۱۳۹۹