• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
برگزاری نمایشگاه تولیدات داخلی و صنایع دستی زنان در هرات نمایشگاه تولیدات داخلی و صنایع دستی زنان به هدف حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد بازار در هرات برگزار شد. عکس: فارس ۲۸ آذر ۱۳۹۹