• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
ناامنی پشت دروازه هرات در 24 ساعت گذشته تاکنون هرات شاهد دو انفجار و یک حمله تروریستی بوده است . عکس: فارس ۱ بهمن ۱۳۹۹