• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
احداث اولین مرکز آموزش کودکان معلول ذهنی در هرات وزیر کار افغانستان در سفر به هرات اولین مرکز آموزش کودکان معلول ذهنی در این شهر را افتتاح کرد. عکس: فارس ۸ بهمن ۱۳۹۹