• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
آغاز واکسیناسیون کرونا در هرات روند اجرای واکسن کرونا در هرات آغاز شد و در مرحله اول ۶ هزار پزشک واکسن کرونا هندی را دریافت خواهند کرد. عکس: ۶ اسفند ۱۳۹۹