• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
جشن کشاورز در هرات با فرارسیدن بهار و نوروز و بنا بر رشم هرساله، کشاورزان هراتی نیز به شکرانه یکسال کشاورزی خود جشن کشاورز شرکت کردند. عکس: شهرام نظری ۲ فروردین ۱۴۰۰