• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
خدمات‌رسانی جهادگران ایرانی به مردم مناطق محروم کرمان گروه جهادی امیدگاه نجف متشکل از جوانان ایرانی به مردم مناطق محروم کرمان خدمات‌رسانی می‌کنند.

عکس: فارس ۵ فروردین ۱۴۰۰