• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
انتخابات ریاست جمهوری ایران در هرات شهروندان ایرانی حاضر در افغانستان با حضور در سرکنسولگری این کشور در هرات رای خود را به صندوق انداختند. عکس: ۲۸ خرداد ۱۴۰۰