• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
برگزاری نمایشگاه تولیدات داخلی در هرات نمایشگاه تولیدات داخلی با عنوان «صلح و خودکفایی» و با هدف رشد تولیدات داخلی در هرات و به مدت 5 روز برگزار می‌شود. عکس: فارس ۱۳ تیر ۱۴۰۰