• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
بگرام پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیروهای خارجی پس از 20 سال پایگاه نظامی بگرام را تخلیه و ویرانه آن را به دولت افغانستان تحویل دادند. عکس: ۱۵ تیر ۱۴۰۰