• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
فعالیت عادی در گمرک اسلام قلعه رئیس گمرک اسلام قلعه هرات با بیان اینکه فعالیت عادی در این گمرک ادامه داد، تاکید کرد: کارمندان می توانند بدون دغدغه در محل کار خود حاضر شوند. عکس: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰