• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
بازگشایی مدارس دخترانه در هرات مدارس دخترانه در هرات با همت شورای منتخب آموزگاران و خانواده این افراد پس از یکماه بازگشایی شدند عکس: فارس ۱۵ آبان ۱۴۰۰