• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۹ دی ۱۳۹۴
آلودگی بی سابقه هوا در کابل آلودگی هوا در کابل به مرز هشدار رسیده است در حالی که دولت برای بهبود شرایط وضعیت مردم اقدامی نمی‌کند.