• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۲۸ دی ۱۳۹۴
اولین تصاویر سانتریفیوژ IR8 ایران اولین تصاویر از سانتریفیوژ IR8 ایران منتشر شد.