• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۲ بهمن ۱۳۹۴
«بار آخر» با صدای «عارف جعری» تصنیف «بار آخر» با صدای «عارف جعفری» درباره غربت، بسیار شنیدنی است.