• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۹ اسفند ۱۳۹۴
رای دادن امام خمینی(ره) از داخل ماشین در فیلم پیش رو شاهد رای دادن امام خمینی (ره) از داخل ماشین خواهید بود.