• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۰ اسفند ۱۳۹۴
سومین سفر دوستم به شمال ژنرال دوستم، معاون اول رئیس جمهور برای سومین بار در راستای تأمین امنیت شمال به این منطقه سفر کرد.