• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۲ اسفند ۱۳۹۴
مسگری؛ صنعتی رو به فراموشی در کابل صنعت مسگری، به علت عدم حمایت دولت از صنایع قدیمی و سنتی، مانند گذشته در پایتخت رونق ندارد.