• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۷ اسفند ۱۳۹۴
«عبدالله» در سمینار بررسی جایگاه زن در اسلام عبدالله امروز در سمینار «بررسی جایگاه زن در اسلام» که در افغانستان به منظور بررسی و پژوهش در جایگاه زن و ارتقاء دانش و آگاهی مردم برگزار شد، شرکت کرد.