• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۶ فروردین ۱۳۹۵
سخنرانی غنی در نشست مشترک هماهنگی و نظارت در کابل در این نشست نمایندگان کشورهای کمک کننده به افغانستان، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، مقامات ارشد حکومت، نماینده‌های بخش خصوصی و اعضای جامعه مدنی شرکت کردند.