• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۸ فروردین ۱۳۹۵
رُبات مین‌روب روسی در تدمر ارتش روسیه یک نمونه از ربات مین‌روب به سوریه فرستاد.