• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
برگزاری سومین کنفرانس و انتخابات مجمع قضات زن افغانستان در سومین کنفرانس و انتخابات مجمع قضات زن افغانستان بر عضویت یک زن در شورای دادگاه عالی کشور تأکید شد.