• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
سخنرانی غنی در نشست شورای ملی رئیس جمهور در نشست شورای ملی گفت: نیروهای امنیتی آماده سرکوب قاطعانه مخالفین مسلح هستند.