• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
درگیری در پارلمان آفریقای جنوبی در فیلم پیش رو شاهد درگیری در پارلمان آفریقای جنوبی خواهید بود.