• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۸ خرداد ۱۳۹۵
خودرویی با 4 سرنشین؛ اختراع جوان افغانستانی در کشوری که فقط خودروهای وارداتی در خیابان‌ها در حال تردد هستند جوان افغانستانی ظرف مدت 8 ماه خودرویی با ظرفیت 4 سرنشین ساخت.