• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۹ تیر ۱۳۹۵
«دمبوره نوازی» زیبای «سید انور آزاد» دمبوره نوازی زیبای «سید انور آزاد»، دمبوره نواز موفق افغانستانی به نام «زنگ خینه» بسیار شنیدنی است.