• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۰ مرداد ۱۳۹۵
افغانستان عضو سازمان تجارت جهانی شد افغانستان به طور کامل عضو سازمان تجارت جهانی شد و از این پس می‌تواند با 163 کشور روابط اقتصادی و بازرگانی داشته باشد.