• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۲ مرداد ۱۳۹۵
اسبی که سرنشینانش را کله معلق کرد! سرنشینان یک گاری در کنار خیابان به شکل جالبی واژگون شدند!