• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۲ شهریور ۱۳۹۸
نوحه خوانی مداح افغانستانی در وصف حادثه عاشورا «عبدالرزاق حیدری» مداح افغانستانی در وصف حادثه عاشورا نوحه خوانی پرشوری می‌کند.