• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۲۸ دی ۱۳۹۸
وضعیت دشوار زندگی پناهجویان در کابل بسیاری از شهروندان افغانستان که به علت جنگ داخلی، شهر و دیار خود را رها کرده و روانه اردوگاههای کابل شده اند در شرایط دشواری زندگی می‌کنند.